English Vietnamese

BẢO TRÌ ĐIỆN
– Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện các Trạm biến áp.
– Bảo trì, duy tu hệ thống điện chiếu sáng.
– Bảo trì sửa chữa các tủ bảng điện.