English Vietnamese

THIẾT KẾ
– Thiết kế đường dây & các loại Trạm biến áp.
– Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng công cộng.
– Thiết kế hệ thống M&E.